Přeskočit na obsah

O sdružení

POŠUMAVSKÉ SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ KLATOVY

Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy (dále jen PSS Klatovy),
vzniklo v roce 1998 jako nástupnická organizace okresní organizace ČSTV. V současnosti je regionální složkou celostátní sportovní organizace České unie sportu. Sdružuje právně, majetkově a organizačně samostatné a nezávislé právnické osoby – tělovýchovné jednoty a sportovní kluby se sídlem na území okresu Klatovy, které provozují sportovní, tělovýchovnou a turistickou činnost pro vlastní členy i pro neorganizovanou veřejnost. PSS Klatovy dále sdružuje příslušné organizační články národních sportovních svazů sdružených v ČUS.
Posláním PSS Klatovy je podporovat sport a tělesnou výchovu, zastupovat a chránit zájmy sdružených spolků, metodickou, poradenskou a servisní činností vytvářet příznivé podmínky pro rozvoj sportovní činnosti a provoz sportovních zařízení.

Nejvyšším orgánem PSS Klatovy je valná hromada, tvořená zástupci svazů a zástupci TJ a SK. Výkonným orgánem je výkonný výbor, který v období mezi valnými hromadami zajišťuje plnění úkolů PSS Klatovy. Kontrolním orgánem je revizní komise, která kontroluje hospodaření PSS Klatovy a nakládání se státními dotacemi u členských sportovních subjektů, pokud jsou jim poskytovány prostřednictvím PSS Klatovy.

Servisní centrum sportu České unie sportu Klatovy

SCS ČUS Klatovy je pobočným spolkem České unie sportu, z.s. pro okres Klatovy. Hlavní činností je ve spolupráci s Pošumavským sportovním sdružením okresu Klatovy, z.s. zajišťovat správu záležitostí ČUS na území okresu Klatovy.

Činnost je finančně podporována Národní sportovní agenturou.

Jak se stát členem Pošumavského sportovního sdružení okresu Klatovy a proč?

Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy, z.s. je regionálním sdružením tělovýchovných jednot, sportovních klubů a svazů, které působí na okresu Klatovy. Má-li sportovní klub zájem stát se členem Pošumavského sportovního sdružení okresu Klatovy, z.s. a jeho prostřednictvím členem České unie sportu, kontaktuje referenta. Telefonní čísla a úřední hodiny jsou uvedeny v části Kontakty. Zájemce o členství vyplní přihlášku a doručí ji vyplněnou, podepsanou statutárním zástupcem spolku a orazítkovanou na adresu: Pošumavské sportovní sdružení okresu Klatovy, z.s., Denisova 93/I, 339 01 Klatovy. Na jednání výkonného výboru Pošumavského sportovního sdružení okresu Klatovy bude přihláška předložena ke schválení. Po schválení členství se spolek stává prostřednictvím Pošumavského sportovního sdružení okresu Klatovy také členem České unie sportu. O přijetí do Pošumavského sportovního sdružení okresu Klatovy je spolek informován e-mailem a poštou obdrží Evidenční list, na kterém je uvedeno evidenční číslo spolku a datum vzniku členství v Pošumavském sportovním sdružení oktresu Klatovy/ČUS. Od okamžiku schválení členství může nový člen čerpat výhody. Stát se členem České unie sportu je možné pouze prostřednictvím okresních sdružení ČUS. V případě zamítnutí žádosti o členství je možné podat odvolání k valné hromadě.

Jaké jsou výhody členství?

1. Úrazové pojištění účastníků při nekomerční sportovní činnosti klubu (tréninky, soustředění, akce pořádané klubem)
2. Pojištění odpovědnosti trenérů
3. Osvobození od placení autorských poplatků ochranným organizacím (OSA) v případě použití autorských děl nebo produkcí výkonných umělců v rámci nekomerčních sportovních akcí. Příslušnost k ČUS se prokazuje Evidenčím listem ČUS.
4. Poradenství a poskytování informací v oblasti dotací, účetnictví a ekonomiky včetně pomoci při zpracování výkazů. Poradenství v oblasti legislativy a provozu sportovního klubu